Linksmybės Plateliuose netilo iki paryčių [Liepos 01, 2011]

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis pla­te­liš­kiams ir mies­te­lio sve­čiams kaip nie­ka­da pa­žė­rė gau­sy­bę ren­gi­nių, links­my­bių ir at­rak­ci­jų. Mat Pla­te­liuo­se vy­ko Jo­ni­nės ir Pet­ri­nės.

Šie­met Jo­ni­nių šven­tė prie Pla­te­lių jachtk­lu­bo su­lau­kė ne­re­gė­to žmo­nių ant­plū­džio. Ket­vir­ta­die­nį ne tik mies­te­lė­nai, bet ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jai po dar­bų švęs­ti trau­kė prie Pla­te­lių eže­ro.
Šven­tės me­tu lau­kė vi­sos se­no­sios tra­di­ci­jos: ap­si­prau­si­mas, ku­po­lia­vi­mas, vai­ni­kė­lių py­ni­mas, jų pluk­dy­mas, me­džių lan­ky­mas. Ne­ma­žo su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė bū­ri­mas iš ku­po­lių. Bu­vo už­deg­tas ir au­ku­ras.
Ge­rą nuo­tai­ką ga­ran­ta­vo folk­lo­ro an­samb­liai iš Ma­žei­kių ir Pla­te­lių.
Prieš pat vi­dur­nak­tį, pa­svei­ki­nus Jo­nus ir Ja­ni­nas, kas no­rė­jo, šo­ki­nė­jo per Jo­ni­nių lau­žą. Nuo se­no ži­no­ma, kad pa­par­tis ne­žy­di, ta­čiau trum­piau­sią me­tų nak­tį, vi­dur­nak­tį, ne vie­nas iš­si­ruo­šia ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do. Sa­ko­ma: jei jį su­ra­si, bū­si lai­min­giau­sias žmo­gus, įgy­si ant­gam­tiš­kų ga­lių - su­pra­si gy­vū­nų kal­bą, gal net aiš­kia­re­giu tap­si. Kas ten ži­no, gal Jo­ni­nių nak­tį kam ir pa­vy­ko su­ras­ti tą ste­buk­lin­gą­jį žie­dą...
Ge­ra nuo­tai­ka ne­blė­so vi­są nak­tį: šė­lo ir links­mi­no­si ne tik jau­ni­mas, pa­tys iš­tver­min­giau­sie­ji ir te­kan­čią sau­lę pa­si­ti­ko. Drą­siau­sie­ji, pa­gal se­ną­sias tra­di­ci­jas, ir ra­sa nu­si­prau­sė.
Links­my­bės Pla­te­liuo­se ne­ti­lo vi­są sa­vait­ga­lį. Šeš­ta­die­nį vy­ko tra­di­ci­nė Pla­te­lių mies­te­lio šven­tė - Pet­ri­nės. Pla­te­lių gim­na­zi­jos krep­ši­nio aikš­te­lė­je ir sta­dio­ne su­reng­tos spor­ti­nės var­žy­bos.
Krep­ši­nio aikš­te­lė­je su­si­rin­ko di­džiu­lis bū­rys krep­ši­nio mė­gė­jų: vie­ni ste­bė­jo, ki­ti iš­ban­dė jė­gas. Tra­di­ciš­ko­se krep­ši­nio var­žy­bo­se „Trys prieš tris“ su­si­run­gė net 14 ko­man­dų. Tarp jų - ir vie­na pla­te­liš­kių mer­gi­nų ko­man­da, ga­vu­si ap­do­va­no­ji­mą už drą­są. Ge­riau­siai se­kė­si krep­ši­nio eki­poms iš Plun­gės, „nu­si­ne­šu­sioms“ tris pir­mą­sias vie­tas - gar­bin­giau­sią­ją iš­ko­vo­jo „Pla­te­lių ši­lo“ tre­čio­ji ko­man­da, si­dab­ras ati­te­ko vai­ki­nų eki­pai „Ke­tu­rios my­li­mos“, tre­čią­ją vie­tą užė­mė „Pla­te­lių ši­lo“ ant­ro­ji ko­man­da. Nu­ga­lė­to­jams įteik­tos tau­rės.
Po var­žy­bų vi­si rin­ko­si prie Pla­te­lių kul­tū­ros cent­ro - čia su­reng­tos įvai­rios ne­tra­di­ci­nės spor­ti­nės var­žy­bos. Ne­ma­žai juo­ko su­kė­lė lenk­ty­nės ka­ru­čiais, kai vy­ras ve­žė mo­te­rį ir at­virkš­čiai. No­rin­čių­jų iš­ban­dy­ti šią „trans­por­to“ prie­mo­nę at­si­ra­do tiek daug, kad te­ko pa­ko­re­guo­ti tai­syk­les - ko­man­do­je ga­lė­jo bū­ti ir du vai­ki­nai. Ge­riau­siais ka­ru­čių vai­ruo­to­jais pri­pa­žin­ti pla­te­liš­kiai Min­dau­gas Ver­kys ir To­mas Buk­nys. Ne ma­žiau juo­ko su­kė­lė ir sli­džių sla­lo­mas. Dvie­se ant vie­nų sli­džių nu­sta­ty­tą at­kar­pą grei­čiau­siai įvei­kė Jo­nas Moc­ke­vi­čius iš Pla­te­lių ir mies­te­ly­je pas mo­čiu­tę vie­šė­jęs Man­tas Pu­kins­kas.
Net­rū­ko ir ki­tų at­rak­ci­jų: vie­ni ka­muo­liu­kus mė­tė į ku­bi­lą, ki­ti var­žė­si, kas to­liau nu­svies ba­tą, o no­rin­čių­jų pa­vaikš­čio­ti ko­jū­kais nu­si­drie­kė net ei­lė. Drą­ses­nie­ji iš­ban­dė, kaip orien­tuo­ja­si ap­lin­ko­je, - žiū­ro­vams iš juo­ko ply­šo pil­vai. Rim­tas iš­ban­dy­mas, kai, de­šimt kar­tų ap­si­su­kęs prie įbes­to vir­bo, tu­ri nu­bėg­ti ir nu­muš­ti puo­dy­nę.
Spor­ti­nes var­žy­bas or­ga­ni­za­vo Pla­te­lių bend­ruo­me­nė. Ne­se­niai iš­rink­ta jos pir­mi­nin­kė Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė džiau­gė­si, jog vis­kas pa­vy­ko, kaip ir bu­vo ap­tar­ta, su­pla­nuo­ta. „Pa­si­da­li­no­me dar­bais, kas už ką at­sa­kin­gi. Ge­ra ko­man­da ir su­pla­nuo­tas dar­bas, to­dėl vis­kas ir pa­vy­ko“, - šyp­so­jo­si pir­mi­nin­kė.
Šven­tės me­tu pa­skelb­ta ir gra­žiau­sia Pla­te­lių so­dy­ba - šie­met to­kios so­dy­bos šei­mi­nin­kais pri­pa­žin­ti Ge­no­vai­tė ir Bro­nis­lo­vas Al­mi­nai. Nu­ga­lė­to­jams įteik­ta dro­ži­nė­ta šven­ti­nė len­ta su už­ra­šu, skel­bian­čiu, kad tai - gra­žiau­sia 2011 me­tų Pla­te­lių mies­te­lio so­dy­ba.
Pa­dė­kos įteik­tos gra­žiai be­si­tvar­kan­tiems Pla­te­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams: Vil­mai ir An­ta­nui Reč­kaus­kiams iš Gi­lai­čių kai­mo, Ja­ni­nai ir Aud­riui Jakš­tams iš Gin­ta­liš­kės, pla­te­liš­kiams Re­gi­nai ir Ge­di­mi­nui Ze­lec­kiams, Jū­ra­tei ir Po­vi­lui Smil­ge­vi­čiams, Ire­nai Vai­či­kaus­kie­nei, Rū­tai Ka­va­liaus­kie­nei.
Už sėk­min­gą il­ga­me­tį dar­bą Pla­te­lių me­no mo­kyk­lo­je pa­dė­ka įteik­ta šios mo­kyk­los va­do­vui Vir­gi­ni­jui Va­lan­čiui. Ne­li­ko ne­pas­te­bė­ti ir tau­ti­nio me­no puo­se­lė­to­jai Zu­za­na ir Vy­tau­tas Jau­gė­los.
Už ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti akies taik­lu­mą lan­ki­nin­kų var­žy­bo­se ap­do­va­no­ti var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai - šau­dy­mo iš lan­ko klu­bas „Vi­du­ram­žių šau­liai“.

Va­ka­re šven­tės da­ly­vius links­mi­no Li­ve­ta ir Pet­ras Kaz­laus­kai. Po dai­ni­nin­kų pa­si­ro­dy­mo nie­kas skirs­ty­tis na­mo ne­sku­bė­jo - vie­ti­niai ir mies­te­lio sve­čiai dis­ko­te­ko­je links­mi­no­si iki pa­ry­čių.
Pla­te­lių se­niū­ni­jos se­niū­nė Da­nu­tė Ra­po­la­vi­čie­nė džiau­gė­si la­bai pa­si­se­ku­siu ren­gi­niu, gau­siu bū­riu šven­tės da­ly­vių, ne­pa­bū­gu­sių ap­niu­ku­sio dan­gaus.[1]


[1] http://www.laikrastisplunge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2384%3Alinkssmysbs-plastesliuosse-nestislo-iki-pasrysi&catid=11%3Apirmas-puslapis&Itemid=16

Orai Plateliuose
°C | °C °C | °C °C | °C
Artimiausi renginiai

<  2018  Gruodis  >
Pr
An
Tr
K
Pt
Š
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31